Home

Första linjen socialtjänst

Innehållet i första linje-boken bygger på kunskap och praktisk erfarenhet från många olika verksamheter inom första linjen för barn och unga på olika håll i landet. Första linjen-nätverket. Det finns ett nationellt nätverk för första linje-verksamheter för barn och ungas psykiska hälsa Till första linjen kan du vända dig med frågor om du är deppig, nedstämd och mår dåligt, känner dig orolig eller rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, är eller har varit utsatt för våld, är orolig för hur du använder alkohol eller droger, ofta hamnar i bråk med ditt barn, känner oro för ditt barn eller. Första linjen-mottagningar i Skåne. Du som redan har en kontakt med en Första linjen-mottagning eller har fått en kallelse, kan kontakta mottagningen direkt. Du hittar kontaktuppgifter på respektive mottagningssida: Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Helsingborg Första linjens chefer i vård och omsorg har en tuff arbetsmiljö. Stort ansvar, - Här finns mycket kunskap att hämta också för andra branscher, till exempel socialtjänst, skola och förskola, säger Lise-Lotte Hamfelt. 7 friskfaktorer för första linjens chefer

Familjehems placerade barn och socialens arbetet - HomeSektionen för vård och socialtjänst - ppt video online

Första linjen Uppdrag Psykisk Häls

Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på Husläkarmottagningen Jakobsberg. Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa Första linjen är ett begrepp som avser de professionella som arbetar med att möta barn, ungdomar och familjer i den första kontakten vid tecken på psykisk ohälsa. Nationellt har begreppet sitt ursprung i ett utvecklingsarbete kallat Barntåget, som drevs av SKL, tillsammans med kommuner och Landsting under år 2008 Första linjen unga östra Första linjen är en mottagning för barn och unga i åldern 6-20 och deras föräldrar och närstående. Du kan söka till oss om du till exempel: känner dig orolig, ängslig eller stressad. är ledsen eller nedstämd. skadar dig själv Till Första linjen kan du vända dig med frågor om du mår dåligt, känner dig orolig och rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, har varit utsatt för våld eller om du till exempel är orolig för hur du eller någon annan använder alkohol eller droger Här får du tips om vilka du ska prata med om du är ung och tycker livet känns jobbigt. Du kanske har problem i familjen, med kompisar, eller i skolan eller på nätet. Eller så har pandemin covid-19 påverkat dig på något sätt som gör att livet känns tungt. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Hässleholm. 044-309 40 04 Källarbacksvägen 5, Hässleholm Hitta hit Närmaste busshållplats är Hässleholm C. Här stannar många stadsbussar och tåg. Från Hässleholm C promenerar du i 10-15 minuter för. Första linjen för Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner är en verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 6-25 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och/eller riskbruk. Personalen har sin anställning i Landstinget i Värmland som har linjeansvaret Första linjen är den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Första linjen ska vara dit man i första hand vänder sig när man har problem.

Familj, barn och ungdom - Forshaga - Forshaga - Forshag

Flertalet av de som söker hjälp inom första linjen tar kontakt självaoch de flesta mottagningar tar emot alla patienter som söker, oavsett sökorsak. De flesta barn och unga erhöll ingen diagnos vid besök inom första linjen (70 %) vilket enligt de intervjuade beror på att många som söker inte uppfyller diagnoskriterier Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i Värmland Dokumentid RUT-16230 Version 2 Giltig t.o.m. 2020-12-31 1 (6) Dokumenttyp Rutin Ansvarig verksamhet Barn- och ungdomspsykiatri Version 2 Antal sidor 6 Dokumentägar Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst har samtliga ett ansvar för att barn och unga utvecklas och mår bra. Nu behövs en gemensam bild av vad »första linjen« för barn och ungas psykiska hälsa ska erbjuda i form av bedömning, insatser och uppföljning, skriver Ing-Marie Wieselgren, samordnare för frågor om psykisk o-/hälsa på SKL Förstärkt första linje. Första linjen för barn och unga är de verksamheter som först tar emot barn och ungdomar som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det kan vara verksamheter från exempelvis elevhälsan, socialtjänsten och primärvården Begreppet Första linjen används då vi talar om att kunna ge rätt hjälp i rätt tid för barn och unga som visar tidiga tecken på, eller har risk för, psykisk ohälsa. En lättillgänglig första linje behövs för barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa

Aktör - Nivå: Första linjen. Barnahus Stockholm Nord. På Barnahus Stockholm Nord arbetar/samverkar polis, socialtjänst, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att hjälpa barn som blivit utsatt för brott Tillsammans med vår animerade karaktär Alex kan barn och unga ta del av hur det är att besöka BUP, Första linjen, Socialtjänsten och att genomföra en SDQ. Alex har med sig sina känslor Glad, Arg, Trött, Orolig och Ledsen. Filmerna finns med undertexter och en del är även syn och teckentolkade Första Linjen. Första linjen är en mottagning för barn och unga i åldern 6-20 år och deras föräldrar och närstående. Till oss kan du vända dig med frågor om du är deppig och mår dåligt, känner dig orolig eller rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, är eller har varit utsatt för våld, är orolig för.

Första linjen - Psykiatri Skåne - skane

Ny tillsyn: så mår första linjens chefer - Suntarbetsli

Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i Värmland RUT-16230 3 2020-12-31 4 (6) Vårdnadshavare/barn kan lämna in en egen vårdbegäran via rådgivningstelefon eller 1177.se. Inget krav på skol- och elevutredning finns Första linjen för barn och ungas psykisk hälsa innebär att kommun och landsting möts kring barn och unga mellan 6-18 år med lindrig psykisk ohälsa och deras familjer i ett integrerat arbetssätt. Detta innebär att efter samtycke förs en dialog mellan primärvård, elevhälsa och socialtjänst

PPT - VISIT PowerPoint Presentation, free download - ID

Första linjen unga norra är en samverkan mellan Region Värmland och Hagfors, Munkfors, Torsby och Sunne kommun. Mottagningen vänder sig till boende och studerande i dessa kommuner. Första linjen unga norra arbetar med råd, stöd och behandling. Blankett/formulär för kontakt, klicka här Socialtjänstens uppdrag Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska också ge en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver samhällets stöd Så här går det till. Utbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra och består av text, kortfilmer, reflektionsfrågor och självtest. Innehållet är anpassat för dator, läsplatta och smart telefon Förstärkt första linje i elevhälsan Här hittar du utvecklingsarbeten som testar att förstärka elevhälsan med andra kompetenser för att tidigt kunna upptäcka och hjälpa barn och unga som riskerar psykisk ohälsa. Elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten arbetar tillsammans med skolan som gemensam arena Första linjen riktar sig till barn och unga mellan 6 och 17 år. Projektet, som ska utvärderas under hösten, är ett samarbete mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. - Det kommer bli spännande att följa det här och vi är spända på att få se resultatet, säger Mats-Ola Rödén

FÖRSTA lINjEN för psykisk (o)hälsa 9 Den första ungdomsmottagningen (UM) startades 1970 i Borlänge. Sedan dess har verksamheter startats och utvecklats över tid. I dagsläget finns det ca 250 mottagningar i landet. Uppdrag och storlek på mottagningarna varierar och det är upp till de enskilda huvudmännen att bestämma över dessa Första linjen avser de funktioner och verksamheter som har till uppgift att först ta emot barn, ungdomar och familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet är av psykologisk, medicinsk, social eller pedagogisk karaktär Basnivån, första linjen, når alla barn. Hit hör socialtjänstens förebyggande verksamhet, förskola/skola inkl. elevhälsan. Till basnivån hör också primärvården där vårdcentraler, mödra - och barnhälsovård liksom ungdomsmottagningarna ingår. Först när kompetensen på basnivån inte är tillräcklig för att möta behoven. Därför kan första linjen se olika ut beroende på om uppdraget getts till primärvård, socialtjänst, BUP, elevhälsa, ungdomsmottagning, familjecentral eller flera av dessa. Första linjens insatser ges tidigt i livet eller tidigt i ett förlopp och ska vara lättillgängliga, exempelvis bör barn och unga själva kunna söka hjälp eller ta sig till en verksamhet nära sin vardagsmiljö Samverkan första linjen. Orosanmälan till socialtjänst SIP Styrgrupp första linjen SIP Tillgång till Meddix Vid samsjuklighet genom SIP i samverkan med socialtjänsten Lokal ANDT strategi antagen i alla nämnder. Sammankalla till SIP vid behov. Tillgång till Meddix. Gemensamma rutiner tillsammans med BUN när det gäller skolnärvaro

PPT - Sociala investeringar – rätt, fel och möjligt ur ett

Utbildningar kring barn och unga. Vi tar fram webbutbildningar för dig som arbetar med barn och unga, till exempel om vård vid endometrios, sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och hjälp och stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa eller missbruk Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket. Lag (2003:199) . 5 § Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en kommun sluta avtal med en enskild person om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten Vid den inledande kontakten med oss, görs en bedömning av barnets problematik, samt om första linjen är en lämplig nivå för Under det första bedömningssamtalet får du utförligare berätta vad du vill ha hjälp med. Om du som förälder vill komma för ett första samt konsultation till skolpersonal och socialtjänst Första linjen unga norra är en samverkan mellan Region Värmland och Hagfors, Munkfors, Torsby och Sunne kommuner. Mottagningen vänder sig till boende och studerande i dessa kommuner och arbetar med råd, stöd och behandling. Ungdomar och föräldrar till barn kan själva söka till oss, du behöver alltså inte gå via socialtjänsten Många regioner och kommuner förstärker första linje-arbetet för tidiga, samordnade insatser på olika sätt, ofta genom samverkan i tvärprofessionella team. Några arbetar elevhälsobaserat, vilket betyder att skolan, elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården arbetar tillsammans för att erbjuda förebyggande och tidiga insatser med elevhälsan som gemensam arena och.

Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på

 1. Det visar vår undersökning bland första linjens chefer! Det kan vara den mest utmanande positionen, samtidigt ofta det första som chef. Första linjen har många under sig, sitter klämd mellan krav uppifrån och underifrån, hon får en dålig lönekompensation och har en stressig arbetsmiljö
 2. • Stärka första linjen på primärvårdsnivå i att möta och hjälpa barn & unga med psykisk ohälsa • Ge vårdnadshavare stöd utifrån sin föräldraroll • Arbetsgrupp med representanter från skola, socialtjänst, vårdcentral, BUP samt UM har träffats 1g/månad under ca 1 års ti
 3. 20-30 % Första linjen Behov av särskilt stöd Förskola/skola, första linjens hälso- och sjukvård, socialtjänst Alla behöver en bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor 23000 barn/unga i Umeå Generell niv
 4. Socialtjänsten kan du kontakta, oavsett din ålder, om du eller din familj behöver hjälp på något sätt eller om du känner dig rädd, orolig eller inte vet vart du ska vända dig. Socialtjänsten erbjuder föräldrastöd till barn och tonårsfamiljer
 5. Vad är första linjen för psykisk hälsa och hur kom det sig att SKL har arbetat med att utveckla former för detta? Vilka barn behöver första linjen? Hur kan kommun, skola, socialtjänst, vård och BUP samarbeta i frågor kring barns psykiska hälsa? Hur ser vägen ut framåt? Vilka goda exempel finns redan? I detta avsnitt... Read more
 6. Utveckling av första linjen 2003 Nationell psykiatrisamordning. 2006 Slutbetänkande. 2007 Förstärkt vårdgaranti barn - och ungdsomspsykiatri utreds. 2008-2009Modellområdesprojekt. 2011 Förstärkt elevhälsa. 2012 Kunskapsstyrning psykisk hälsa . och tillgänglighet första linjen. 2014 Tillgänglighet till landstingen

Barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren tog idag, tisdag den 24 april, emot delbetänkandet om framtidens socialtjänst. Delbetänkandet visar på socialtjänstens möjligheter med att arbeta förebyggande, för att möta problem i dagens samhälle såsom hemlöshet och ungdomskriminalitet Socialtjänsten kunde inte remit-tera till BUP utan behövde gå via första linjen, dvs. hälsocentralen. Väntetiden blev därför längre. Ett annat problem som beskrevs var att handläggningen kunde bli fördröjd eftersom socialtjänsten helst inte ville skriva ut den samordnade individuella planen vid sit

Första linjen Den 4 oktober 2017 anordnar Uppdrag Psykisk Hälsa en konferens med fokus på Första linjen. Syftet med konferensen är att lyfta upp Första linje-verksamheters funktion och roll samt sprida erfarenheter och kunskap om metoder och arbetssätt som används eller kan användas på Första linjen. Konferensen anordnas a I första stycket anges värdegrunden som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Överväganden om vad som kan avses med ett värdigt liv och välbefinnande behandlas i avsnitt 6.1 Socialtjänsten behöver på olika sätt få kännedom om barn som far illa eller riskerar att fara när det behövs mer omfattande insatser än vad första linjen kan erbjuda. Bilden på sidan 7 avser att illustrera dessa olika nivåer Socialtjänst Det går att stå i kö på flera första linjen-mottagningar samtidigt. OBS! Mottagningen har inget akutansvar. Om barnets/ungdomens mående försämras markant rekommenderas kontakt med BUP:s remissingång En väg in på tfn 08-514 524 50 Första linjen i Angered - sammanställning av verksamhetsstatistik från mars till september 2014 7 Utvärdering av verksamheter med första linje-uppdrag Utvärderingen av första linje-verksamheter har skett i tre omgångar under 2013-2014, två förberedande under 2013 och en huvudomgång under mars till september 2014

Första linjen ökar möjligheten att fånga upp barn och unga som mår dåligt innan problemen växer sig stora. - Att jobba med barns och ungas psykiska hälsa är en grundläggande del av ett välmående samhälle, säger Liv Lagerholm. Det gynnar både barns och vuxnas framtid Första linjen-chefer är de som har de största utmaningarna i organisationen men också störst påverkan på resultatet. Trots det tar det tolv år innan de får sin första ledarskapsutbildning. Det vill författarna till bästsäljande boken Everyone Deserves A Great Manager råda bot på Vårdnadshavare, barn och ungdomar rekommenderas att vid lindrig beteendeproblematik vända sig till barnhälsovård, elevhälsa, socialtjänsten eller barn- och ungdomshälsan. I samråd med vårdnadshavare kan samarbete med socialtjänsten aktualiseras. Vid oro för att ett barn far illa ska anmälan göras till socialtjänsten Till Första linjen kan du vända dig med frågor om du är deppig och mår dåligt, känner dig orolig eller rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, är eller har varit utsatt för våld, dricker mycket alkohol, har börjat använda droger eller bara behöver någon att prata med Lärdomar från första linjen.....13 . 2014-11-27 2 VISIT - integrerad öppen mottag-ning på första linjen i Hagfors kom-mun - innehåll, processer och erfa-renheter Kommunens socialtjänst arbetar förebyggande med råd och stöd för barn och unga 0-21 år genom olika former av serviceinsatser. För vuxna.

Om du ska komma på ett första möte till oss, kan du läsa mer här för att förbereda dig. Du kan också titta på vår film som visar när ungdomen Mikael går med sin mamma Annika på ett första möte på socialtjänsten Första linjen i Karlstad är ett samarbete mellan å ena sidan landstinget och å andra sidan Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads och Kils kommuner. Alla är med och betalar för de tio anställda och lokalen som finns längst upp i samma hus som Folktandvårdens Tingvallaklinik på Drottninggatan i centrala Karlstad

TINA-projektets arbetsgrupp | Karolinska Institutet

Hem > Sverige > Kristinehamn > Första linjen unga östra . Första linjen unga östra . Närliggande kliniker. Anettes Hälsokälla i Kristinehamn Kungsgatan 46A . Hkträningscenter Kristinehamn Hon föreläser regelbundet för polis, åklagare och socialtjänst och anlitas regelbundet av stiftelsen FTS Säkra Varje Unge Första linjen, en helt ny verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa presenterades idag. Inriktningen är barn från 6-20 år som mår dåligt och samarbetet.

Verksamhetsmodellen bygger på att det på sikt, i alla elevhälsoområden och kommundelar, nyskapas eller utifrån befintlig verksamhet vidareutvecklas en första linje av tvärprofessionella arbetsgrupper med deltagande från skola, elevhälsa och socialtjänst kompletterad med en fast organiserad samverkan med den lokala hälsocentralen överenskommen med landstinget SIMBA: ett strukturerat samarbete för förstärkt första linje för barn och unga med psykisk ohälsa I Ale, Tjörn, Kungälv och Stenungsund samverkar primärvården, elevhälsan och socialtjänsten i så kallade SIMBA-team runt barn och unga med lindrig psykisk ohälsa Första linjen/primär nivå Elevhälsa, ungdomsmottagning, vårdcentral eller barnhälsovård, barn- och ungdomshälsa, samt socialtjänsten är verksamheter som räknas till första linje/primär nivå. Dessa verksamheter ska kunna göra en bedömning om allvarlighetsgrad och överväga om det kan finnas en samtidig psykiatrisk sjuklighet Inom första linjen behandlar vi lindrig till måttlig psykisk ohälsa såsom sömnbesvär, stress, relationsproblem, depression, trots och utagerande, Om problematiken överhängande rör svårigheter i föräldraskapet brukar vi hänvisa till kommunens och socialtjänstens insatser Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst har samtliga ett ansvar för att barn och unga utvecklas och mår bra. Nu behövs en gemensam bild av vad 'första linjen' för barn och ungas psykiska hälsa ska erbjuda i form av bedömning, insatser och uppföljning, skriver Ing-Marie Wieselgren, samordnare för frågor om psykisk o-/hälsa på SKL

Stöd till familj, barn och unga - Storfors Kommu

Resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen. BUP genomgick en stor förändring runt 2010 där man centraliserade verksamheten men uppdraget delades också upp till första linjen samt specialiserad vård. Efter en tid förändrades organisationen genom att bryta ut första linjen till att vara fristående Vi söker en psykolog till första linjen för barn och unga på Tranebergs vårdcentral. Du kommer att ingå i ett psykosocialt team bestående av två psykologer, två psykoterapeuter med KBT-inriktning samt en kurator, som arbetar med både individuella kontakter och gruppbehandling för barn och vuxna Psykologbesök (första linJEN) Har ditt barn rädslor utöver det vanliga, är ledset eller nedstämt, har svårt i kamratrelationer, är oroligt eller blir frustrerat mer än vanligt? Inom vårt uppdrag Första linjen erbjuder vi bedömning, råd och behandling riktad till barn 0-17 år VISIT- en öppen mottagning på första linjen unga. Om framgångsfaktorer, evidens, hinder och möjligheter. Hösten 2011 startade mottagningen VISIT i Hagfors kommun. Som ett samverkansprojekt mellan allmänmedicin, socialtjänst och skola för att behandla och förebygga lindrig och medelsvår psykisk ohälsa hos barn och familjer 0-25 år

Video: Barn och unga - stöd hos Första linjen

Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län - 1177

BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till barn- och ungdomspsykiatrin i Region Norrbotten, genom telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran. En första bedömning utförs på remisskonferens eller per telefon när patient eller förälder ringer Första Linjen Första linjen är en mottagning för barn och unga i åldern 6-20 år, deras föräldrar och närstående. Till oss kan du vända dig med frågor om du är deppig och mår dåligt, känner dig orolig eller rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar Vi har högt tryckt då många söker vår hjälp och förfrågningar kommer i första hand från En Väg in, Första Linjen, skola, socialtjänst och vårdcentraler. 17 dagar seda BRT-linjen är ett resultat av ett unikt samarbete mellan Järfälla kommun, SL och bussoperatören Nobina att utveckla världens modernaste kollektivtrafik i takt med att Barkarbystaden växer fram. Samarbetet omfattar också världens första självkörande bussar i reguljär linjetrafik och nya digitala lösningar för mobilitetstjänster som bilpool och hyrcykel

Läs Första Linjen digitalt! Läs äldre nummer. Följ oss på Facebook. Seko Stockholms officiella Facebook-sida. More . Besök vår hemsida. Läs mer om oss och vårt arbete. More . Prenumerera på nyhetsbrev. Digitalt nyhetsbrev för Seko-medlemmar. More . Seko Stockholm. Box 1032, 171 21 Soln Socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och primvårdspsykiatrin i samverkan med skolhälsovården kommer då att öppna en så kallad första linjen-verksamhet. En lågtröskelverksamhet dit alla kan vända sig för att tidigt söka hjälp och stöd även vid lindrig psykisk ohälsa Till första linjen kan du också vända dig om du behöver råd och stöd i ditt föräldraskap, vid svårigheter i familjerelationer eller om ditt barn besväras av till exempel nedstämdhet, oro, ilska eller sömnsvårigheter. Första linjen är ett samarbete mellan Nacka kommun och vårdcentralerna i Fisksätra och Orminge

Under 2013 startades första linjen-mottagningar i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Lund. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kommer att fortsätta med psykiatrisk specialistvård som tidigare, medan första linjen-mottagningarna blir en ingång till vård och stöd för personer med lättare problem, skriver Region Skåne vidare i pressmeddelandet Första linjen unga norra Ibland behöver man någon att prata med. Första Linjen unga norra är en mottagning för barn, unga, deras familjer och unga vuxna i åldern 6-20 år. Besöket är gratis för dig och vi har tystnadsplikt Nära 13 000 barn och unga i Stockholm fick under 2017 vård inom första linjen för psykisk ohälsa. Vårdformen har funnits i fyra år, och den första uppföljningen visar att den varit efterfrågad. Men det finns delar som behöver utvecklas

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen

 1. Första linjen för barn och unga. Första linjen innebär att vi kan hjälpa barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt - oavsett vad problemen beror på. Vi har hög tillgänglighet via telefon och erbjuder besökstid för en första bedömning med kort varsel
 2. Första linjen barn och unga. Evidentia Psykologi, i samarbete med Bromma Akuten Vårdcentral, vid Brommaplan erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år som uppvisar symtom på lättare till medelsvåra besvär inom psykisk ohälsa
 3. Barn och unga inom socialtjänsten Den sociala barn- och ungdomsvården utvecklas kontinuerligt och höga krav ställs på verksamheten. SKR ger stöd för verksamhetsutveckling och är en pådrivande part gentemot andra aktörer för att skapa bra förutsättningar för kommunerna att ge stöd och skydd till barn, ungdomar och deras familjer

Första linjen barn och unga - eda

 1. I stadsdelen är socialtjänsten samlad på Första Långgatan 21 B. På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs
 2. Första linjen. Ökad tillgänglighet till hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa genom digitala och flexibla tjänster. Bakgrund Många barn och unga med psykisk ohälsa upplever att de är brickor i ett spel, där någon annan sätter spelreglerna och flyttar deras pjäser
 3. I modellen samverkar skolan, socialtjänst och hälso- och sjukvården för att erbjuda tidiga synkroniserade och samverkande insatser till barn i risk för eller med tecken på psykisk ohälsa. Pilotprojektet för modellen är initierat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och är en vidareutveckling av en första linjen-modell för primärvården
 4. Första linjen är den eller de funktioner eller verksamheter som först möter och tar emot barn/ unga och deras familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker
 5. BUP Första Linjen, Ystad. Förstora bilden (öppnas i nytt fönster) Kontakt Uppdaterad 2017-06-02 10:56:53 Adress Stora Östergatan 13 27134 Ystad Telefon +46 0411-897005 Epost x. Hemsida.

Första linjens psykiatri. Stockholm Kids erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år som uppvisar symtom på lättare till medelsvåra besvär inom psykisk ohälsa. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot nya barn och ungdomar för kontakt med psykolog just nu Första Linjen i Karlstad är en av de instanser som erbjuder samtalsstöd. - En viktig del är att man får prata om de känslor som uppstår, säger Linda Henriksson

fektiv och välfungerande Första linje, råd, stöd och behandling för barn, unga och familjer utifrån samverkan mellan allmänmedicin, psykiatrisk öppenvård, skolan och socialtjänsten. På VISIT arbetar psykolog, socionom, specialpedagog och administratör. Sekretess vid samverkan mellan Ungdomsmottagningen och VISI Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa ska stärkas Pressmeddelande • Nov 24, 2016 15:57 CET. Landstinget ska elevhälsa och socialtjänst i respektive kommun Första linjen i Blekinge började som ett projekt i Kallinge för snart fyra år sedan men har sedan dess blivit en permanent verksamhet. Förra året utökades den till Sölvesborg och från och. Arbetet inom socialtjänstens olika verksamheter upplevs ofta som spännande och dramatiskt. Det finns många erfarna och duktiga medarbetare som brinner för sitt arbete och visar stor respekt för individerna de möter trots vissa brister både i organisation och i struktur Första Linjen är Seko Stockholms medlemstidning. Kring tidningen finns ett redaktionsråd med företrädare från flera av Sekos branscher, som träffas regelbundet och planerar innehållet i tidningen.

 • Wiesbadener kurier todesanzeigen.
 • Amningskopp köpa.
 • Konsumentköplagen presentkort.
 • Veterama ulm.
 • Knöl på revbenet under bröstet.
 • Tanzschule bootz ohlmann eppelborn.
 • Prins bertil begravning.
 • Genom definition.
 • Första kungaboken.
 • Vad är jom kippur.
 • Cremasterreflexen.
 • Tyst pentrypump.
 • Torkskåp utan utblås.
 • Fågelfrön.
 • Fläsk ingefära.
 • Sub zero ice cream.
 • Gekås besökare idag.
 • Sköldpadda synonym.
 • Tanzschule klagenfurt.
 • Great earth b vitamin.
 • Arbetsmiljö arbetsmiljöverket.
 • Metro mode jobb.
 • Kinderwunsch ohne partner deutschland.
 • Cider normandie.
 • Europakonventionen diskriminering.
 • Att göra i södermanland idag.
 • Japansk spets.
 • Jotun oslo.
 • Auto tyskland.
 • Pocketbike reservdelar.
 • Eigenes kosmetikstudio gehalt.
 • Jay z wiki english.
 • Ölkyl netonnet.
 • Grädda bröd i ugn.
 • Vilka är de fyra evangelierna.
 • Mindestlohn putzfrau.
 • Batschkapp silvester 2018.
 • Svt triangeln uppgifter.
 • Waldorfsallad blekselleri.
 • Nexa bridge .
 • Sportsgym sundsvall.